Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pogotowie.gdynia.pl

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Część filmów nie posiadają napisów dla osób g/Głuchych.
 • Brak uproszczonego układu wizualnego.
 • Brak możliwości wyłączenia animacji.
 • Brak możliwości alternacji orientacji strony poziomo/pionowo.
 • Brak automatycznego odczytywania komunikatów (zmiana treści bez zmiany kontekstu).

Powody braku spełaniania wymagań

 • Multimedia opublikowane przed 2020.09.23.
 • Transmisje multimediów nadawanych na żywo.
 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Kamiński, admin@pogotowie.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 660-88-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia

Tel. 58-660-88-11, e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ podstacja Obłuże
ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia

Tel. 58-625-19-99

Dojazd:

Lokalizacja przy ul. Żwirki i Wigury 14,

Przystanek „Armii Krajowej”:

Linie: R, S, W, Z, 34, 104, 105, 109, 119, 125, 128, 133, 134, 140, 147, 150, 152, 160, 190, 196, 204, 282, 700, 740, 770,

Przystanek „Kilińskiego”:

Linie: W, 34, 104, 105, 109, 119, 125, 128, 133, 134, 140, 147, 150, 152, 160, 190, 196, 204, 282, 700, 740, 770,

Dojazd:

Lokalizacja przy ul. Białowieskiej 1,

Przystanek „Białowieska”:

Linie: 104, 141, 198

W promieniu 50 m od wejścia do siedziby MSPR wyznaczone jest co najmniej 1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Żwirki i Wigury 14 oraz ul. Białowieska 1).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie MSPR w Gdyni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje