Fundusze europejskie

28.04.2021

Aktualnie realizowany projekt przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Tytuł projektu: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Cel Projektu–  Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Działania w projekcie

  1. Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym

  2. Zakup środków ochrony indywidualnej

  3. Zakup środków do dezynfekcji

Całkowity koszt projektu1 040 000,00 zł

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0424/21-00/870/2021/205 Projektu pn. „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” nr POIS.09.01.00-00-0424/21, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej:  
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/