FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Aktualnie realizowany projekt przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Tytuł projektu: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Cel Projektu–  Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Działania w projekcie

  1. Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym

  2. Zakup środków ochrony indywidualnej

  3. Zakup środków do dezynfekcji

Całkowity koszt projektu: 1 040 000,00 zł