Opinie medyczne imprezy masowe

Opinie medyczne

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ jako dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego (na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn.zm.) jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze swojego działania.

Zarządzeniem nr 12/2023 Dyrektora Miejskiej Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z dnia 20.09.2023 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego jednostki- pobiera się opłatę za wydanie przedmiotowej opinii, w wysokości 150,00 zł brutto.

Opłatę wnosi składający wniosek przed wystawieniem opinii przelewem na rachunek bankowy:
PKO SA   50 1240 5354 1111 0010 6275 2704

Tytuł przelewu- opinia zabezpieczenie medyczne, ……………………..(nazwa i data imprezy masowej

 1. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181).
 2.  Wniosek o wydanie przedmiotowej opinii należy złożyć w Sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14 – nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Wniosek pdf edit
 3.  Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 4. Pismo złożone przez Jednostkę wnioskującą o wydanie opinii winno zawierać:
  – dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
  – osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  – pełne dane do wystawienia faktury,
 5. Termin imprezy,
 6. Lokalizacja imprezy,
 7. Przewidywana ilość uczestników,
 8. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji,
 9. Dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.
 10. Za wydanie opinii MSPR Gdynia pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł brutto. Z opłat  zwolnione są firmy, dla których Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ będzie świadczyła usługę zabezpieczenia medycznego imprezy masowej oraz jednostki organizacyjne Organu założycielskiego.
 11. Opinia zostaje wydana na podstawie potwierdzenia dokonania opłaty. Dowód uiszczenia opłaty winien zostać dołączony do wniosku o wydanie opinii.
 12. Opinię można odbierać w Sekretariacie MSPR Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14 w dni robocze w godz. 8.00-14.00
 13. Za dokonaną wpłatę MSPR Gdynia wystawi fakturę VAT.

W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne  podmioty niż MSPR Gdynia należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie MSPR Gdynia (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie. Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z nie spełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.

Wniosek o sporządzenie i wydanie opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprezy masowej